REGULAMIN

 

 

§1 Postanowienia ogólne

1.Sklep internetowy Fifio dostępny na stronie internetowej pod adresem
https://www.fifio.eu/ w zakładce ZAMÓWIENIA I SKLEP jest prowadzony przez firmę Maciej Duszyński z siedzibą w Warszawie przy al. Rzeczypospolitej 27/96, 02-972 Warszawa zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 782 236 69 08

Dane kontaktowe: 

1) adres pocztowy: 

Fifio Hand-knit Garments & Accessories
al. Rzeczypospolitej 27/96, 02-972 Warszawa
2) adres poczty elektronicznej: info@fifio.eu, orders@fifio.eu

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

1) Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.fifio.eu zakładka ZAMÓWIENIA I SKLEP sprzedający produkty znajdujące się w ofercie;

2) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu; 

3) Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sklep skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu; 

4) Cena produktu - oznacza wartość brutto umieszczoną przy każdym Towarze Sklepu wyrażoną w polskich złotych, dolarach amerykańskich i euro i zawierająca podatek VAT, ale nie uwzględniającą kosztów dostawy produktu do miejsca wskazanego przez Klienta, chyba że Regulamin stanowi inaczej;

5) Produkt na zamówienie - produkt wytwarzany na indywidualne zamówienie klienta, którego zamówienie odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie https://www.fifio.eu zakładka ZAMÓWIENIA I SKLEP. Zamówiony w ten sposób produkt nie podlega wymianie czy zwrotowi.

6) Przelew online – płatność wykonana przez Klienta z internetowego konta bankowego, za pośrednictwem systemu Dotpay lub innych systemów płatności online.

 

 

§2 Składanie zamówień w Sklepie

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem korzystającym ze Sklepu a Sklepem.

2. Niezbędnym elementem składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu. 

3. Aby dokonać zakupu w sklepie internetowym https://www.fifio.eu zakładka ZAMÓWIENIA I SKLEP należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu.

4. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę. Realizowanie zamówień odbywa się w godzinach pracy Sklepu: od poniedziałku do piątku między 10:00 a 18:00.

5. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

6. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu, ich rozmiarów, liczby, kolorów, opcji dodatkowych a następnie dodać potwierdzić wybór klikając na przycisk “Zamów Teraz” znajdujący się pod formularzem zamówienia 

7. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu “Zamówienie” wymaganych danych osobowych koniecznych do realizacji zamówienia.

8. Do momentu zatwierdzenia zamówienia przyciskiem “Zamów teraz”, użytkownik ma możliwość dokonywania modyfikacji w zamówieniu oraz w danych do wysyłki.

9. Złożenie zamówienia przyciskiem “Zamów teraz” spowoduje wysłanie zamówienia do Sklepu.

10. Po otrzymaniu wiadomości ze złożonym zamówieniem Sklep skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem poczty email aby potwierdzić złożone zamówienie, poinformować Klienta o szacowanym czasie realizacji zamówienia, kosztach wysyłki i rodzaju dostawy, oraz możliwych formach płatności.

11. Zamówienie będzie uznane za zatwierdzone po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia dokonanej płatności przez Klienta.

12. Po opłaceniu zamówienia przy pomocy wybranej metody płatności i zaksięgowaniu wpłaty na koncie Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji drogą poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres mailowy. Potwierdzenie będzie zawierało informacje dotyczące szczegółów zamówienia, wybranego rodzaju dostawy oraz danych wysyłkowych. W przypadku opłacenia należności i braku potwierdzenia prosimy o kontakt ze Sklepem pod adresem: orders@fifio.eu

13. Po otrzymaniu potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

14. Każdy z produktów dostępnych w sklepie Fifio jest Produktem na zamówienie. 

 

 

§3 Dostawa i odbiór

1. Produkty dostarczane są pod wskazany adres na terenie Polski i poza jej granicami przez firmy kurierskie. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia i są uzależnione od wagi i gabarytów przesyłki. Produkty wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej powinny być dostarczane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej według warunków podanych przez danego przewoźnika zazwyczaj w terminie do 2 dni roboczych od momentu nadania przesyłki.

2. Koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu.

 

 

§4 Płatność

1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich, dolarach amerykańskich i euro. Ceny zawierają podatek VAT.

2. Klient płaci za zamówione produkty za pomocą przelewu bankowego, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Dotpay. Realizacja zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar, zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu bądź podmiotu pośredniczącego w transakcji (serwisu Dotpay).

3. W przypadku zakupu spoza terenu UE, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem, pod adresem mailowym: info@fifio.eu, aby uzyskać informacje na temat wysokości ceny bez podatku VAT.

4. Metody płatności: w Sklepie transakcje realizowane są za pomocą systemu Dotpay lub PayPal.

 

 

§5 Reklamacje i zwroty

1. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są wyłącznie ręcznie wytwarzanymi produktami na zamówienie klienta. Każdy produkt jest unikalny, co powoduje,  że faktura splotów może różnić się pomiędzy egzemplarzami tego samego modelu produktu. Zastosowane materiały (tj. różne wysokogatunkowe wełny) ze względu na swoją rozciągliwość mogą sprawić iż między podawanymi na stronie Sklepu wymiarami, a wymiarami rzeczywistymi produktu mogą pojawić się nieznaczne rozbieżności.

2. Produkt na zamówienie nie podlega wymianie. Nie przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy.

3. W przypadku posiadania przez produkt wad o charakterze niezgodności towaru z umową oraz opisem każdego z produktów na stronie https://www.fifio.eu zakładka ZAMÓWIENIA I SKLEP reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z opisem wad oraz dowodem zakupu na adres: Fifio Hand-knit Garments & Accessories, al. Rzeczypospolitej 27/96, 02-972 Warszawa z dopiskiem: “Reklamacja”. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep wyśle do Klienta produkt naprawiony lub nowy a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar.

4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią na temat odmowy reklamacji. Koszty wysyłki towaru w takim przypadku są bezzwrotne.

5. Klient przed odebraniem przesyłki zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia zaleca się nie przyjmować przesyłki i sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.

6. Klient będący konsumentem w rozumieniu artykułu 22 [1] Kodeksu Cywilnego ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Do odstąpienia od umowy konieczne jest wysłanie pisemnego oświadczenia na adres: Fifio Hand-knit Garments & Accessories, al. Rzeczypospolitej 27/96, 02-972 Warszawa. Wzór oświadczenia do pobrania znajduje się tutaj. Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu wraz z dowodem zakupu. Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi. Zwrot pieniędzy za odesłany towar zostanie nadany na podany przez Klienta numer konta. Zwrotowi podlega kwota obejmująca cenę za towary objęte umową, co do której Klient skorzystał z prawa odstąpienia wraz z kosztami wysłania do Klienta.

7. W przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do Sklepu towaru niepełnowartościowego lub zmienionego, Sklep ma prawo potrącić kwotę w części lub w całości za obniżenie wartości towaru. Poziom potrącenia kwoty za towar zależeć będzie od stopnia zmiany, uszkodzenia czy jego zniszczenia.

8. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

 

§6 Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie składania zamówienia są przetwarzane wyłącznie przez Fifio Hand-knit Garments & Accessories, Maciej Duszyński z siedzibą w Warszawie przy al. Rzeczypospolitej 27/96, 02-972 Warszawa zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 782 236 69 08 w celu realizacji zamówień w sklepie internetowym https://www.fifio.eu zakładka ZAMÓWIENIA I SKLEP i działań marketingowych Fifio (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883). Sklep zbiera następujące dane osobowe podczas dokonywania zakupów i procesu rejestracji:

a. imię i nazwisko, 

b. adres dostawy,  

c. adres poczty elektronicznej, 

d. telefon kontaktowy.

2. Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne do dokonania zakupu w ramach Sklepu.

3. Sklep internetowy może wykorzystywać powyższe informacje za Państwa zgodą do przesyłania informacji o produkcie, promocjach, ofertach specjalnych i możliwości otrzymywania newslettera. Informacje te będą wysyłane wyłącznie w przypadku, gdy wyraziliście Państwo zgodę na ich otrzymywanie.

4. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Jeżeli Klient korzysta ze Sklepu w języku polskim, umowa zawierana jest w języku polskim.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.